Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 1

 

Vydáno v Mirošově dne 20. 12. 2002

 

Komunální volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Do zastupitelstva obce Mirošov byli zvoleni:

Čáp Josef, Doubravský František (č. p. 33), Dvořáček Jindřich (starší), Ing. Klimeš Lubomír, Kubíčková Anna, Mazáčová Jarmila, Širhalová Ludmila, Štursa Miloš, Tomková Marcela.

Ustavující zasedání členů zastupitelstva obce se konalo 14. listopadu 2002. Tajnou volbou byli zvoleni:

Starosta: Štursa Miloš

Místostarosta: Klimeš Lubomír

Výbor finanční: Tomková Marcela, Mazáčová Jarmila,

Čáp Josef

Výbor kontrolní: Širhalová Ludmila, Kubíčková Anna, Doubravský František

Výbor pro

občanské záležitosti: Kubíčková Anna, Dvořáček Jindřich, Mazáčová Jarmila

 

Odměny členů zatupitelstva zůstávají stejné jako v předchozím období.

Na prvním řádném zasedání členů zastupitelstva obce konaném dne 17. 12. 2002 byly projednány následující hlavní body programu:

Na základě několikrát opakované žádosti p. Brůny a ostatních chatařů z osady u řeky Bobrůvky o pokácení vzrostlých smrků nad jejich chatami (pozemek a smrkový porost jsou ve vlastnictví obce Mirošov; žádost byla zastupitelstvem obce dříve několikrát zamítnuta z důvodu ochrany sousedního mladšího porostu proti větru a z důvodu ekonomického) vydal dne 30. 11. 2002 Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a zemědělství rozhodnutí, ve kterém ukládá obci Mirošov strpět pokácení vzrostlých smrků (stáří cca 138 roků) na náklady vlastníků již zmiňovaných chat (dřevní hmota zůstává obci) z důvodů možnosti pádu stromů a tak ohrožení zdraví osob a majetku. Odborný lesní hospodář p. Ing. Vomela vše doplnil o jeho odborný názor. Celý problém byl řádně prodiskutován a posouzen. Členové zastupitelstva obce pak rozhodli, že rozhodnutí OkÚ Žďár nad Sázavou akceptují.

Na základě žádosti byly obci Mirošov navráceny lesy o výměře cca 17 ha. Lesy byly zapsány na katastrálním úřadě zapsány do majetku obce v červenci 2002 a fyzicky předány 21. 11. 2002. Původně byly lesy konfiskovány v roce 1948 a předány obci, později byly obci odebrány Státními lesy. Výkonem funkce odborného lesního hospodáře byl pověřen obcí p. Ing. Dušan Vomela. Funkci obecního hajného bude vykonávat p. Vladislav Jandl, který má potřebnou kvalifikaci.

- Obecní úřad zadal zhotovení pohlednic obce Mirošov. Pohlednice jsou dodány a budou nabídnuty k prodeji místní prodejně "Jednota", poštovnímu úřadu v Bobrové a místnímu pohostinství v Mirošově. - Plynofikace obce Kolaudační rozhodnutí na rozvody STL plynovodu po obci nabylo právní moci dne 27. 11. 2002. Zemní plyn byl do STL plynovodu po obci vpuštěn 28. 11. 2002. První domácnosti začaly zemní plyn odebírat dne 6. 12. 2002. Zájemci o odběr plynu předloží žádost spolu s dalšími potřebnými doklady na JMP do Žďáru nad Sázavou, kde s nimi uzavřou smlouvu, zaplatí připojovací poplatek 620,- Kč a po dohodě s pracovníkem JMP p. Kabrdou jim bude namontován plynoměr. - Na obecním úřadě Mirošov byl dne 2. 12. 2002 uveden do provozu osobní počítač (včetně internetu). Počítač spolu s příslušenstvím byl financován 60%ní dotací Krajským úřadem Vysočina. Na tomto počítači budou zpracovány materiály potřebné pro činnosti obce a potřeby občanů.

V měsíci listopadu 2002 byla provedena oprava protipožární nádrže proti průsaku a vyčištěn napaječ nádrže společně s odklizením štěrku a písku zbylého po plynofikaci obce. Odvoz popele a odpadků v naší obci proběhne namísto 26. 12. 2002 již v pondělí 23. 12. 2002.

Členové zastupitelstva obce Mirošov přejí všem občanům šťastné a veselé Vánoce, hodně úspěchů, zdraví a pohody v novém roce 2003.

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 2

 

Vydáno v Mirošově dne 4. 3. 2003

 

 

►Odpadové hospodářství v roce 2003

Obec Mirošov hospodaří s odpady všeho druhu na základě „Obecně závazné vyhlášky obce Mirošov o odpadech č. 1/01“ a smlouvy s Technickými službami v Bystřici nad Pernštejnem. Běžné popelnicové nádoby slouží pro běžný komunální odpad (tj. popel a drobný odpad z domácností). Zálohová cena pro producenta odpadu činí 790,- Kč (1 popelnice na rok 2003 204,- Kč obslužné a 586,- Kč skládkovné za 0,8 t).

Igelitové pytle pro shromažďování PET lahví jsou k dispozici v místní prodejně Jednota nebo na OÚ zdarma. Naplněné pytle pomačkanými PET láhvemi se ukládají do budky k tomu určené, nedaleko od místní prodejny. Do budky ukládejte pouze PET láhve v pytlích, nikoliv volně!

Sklo čiré i barevné se ukládá do kontejneru umístěného u místní prodejny.

Sběr kovového odpadu proběhne v jarních měsících v režii SDH.

Pro uložení hrubého odpadu, který nelze dát do popelnice bude do obce přistaven velkoobjemový kontejner.

Sběr starého papíru bude proveden po dohodnutí termínu se sběrnými

surovinami. Datum a hodina bude oznámena obvyklým způsobem.

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční po dohodě s Technickými službami v Bystřici nad Pernštejnem a určením místa shromáždění.

Žádáme všechny občany trvale bydlící o chalupáře, kteří se dosud nezapojili do programu hospodaření s odpady dle již citované obecně závazné vyhlášky, aby tak neprodleně učinili a zakoupili známky na popelnicové nádoby, neboť svým jednáním porušují zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

 

►Finanční úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje vlastníky nemovitostí, pokud mají svoje pozemky na katastrálním území Mirošov pronajaty u ZD Bobrová a nájemce za ně dosud platil daně, že po provedení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mirošov, jsou vlastníci nemovitostí povinni přiznat a zaplatit daň i z pozemků, které pronajali. Daň jim vrácena formou nájemného nájemcem. Nové daňové přiznání podají i vlastníci pozemků v k. ú. Mirošov, kteří pozemky nepronajali, neboť došlo ke změně parcelních čísel, případně výměry.

 

►Další řádné zasedání členů zastupitelstva obce Mirošov se konalo 18. února 2003 v kanceláři OÚ. Důležité body programu:

1. Veřejně prospěšné práce

2. Plán obecních prací na rok 2003 mimo běžnou údržbu

3. Finanční rozpočet obce na rok 2003

 

►Na základě jednání s Úřadem práce v Novém Městě na Moravě, poté ve Žďáru nad Sázavou a schválení členy zastupitelstva obce Mirošov, obec zaměstná 3 občany z řad nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce pro výkon veřejně prospěšných prací. Jde o následující práce: úklid v obecním lese po zimní těžbě, práce pěstební, vysazování nových stromků, vyžinování, nátěry a ošetřování porostů, sekání a ošetřování obecních zelených ploch, běžná údržba obecního prostranství, péče o čistotu a pořádek v obci a jiné potřebné práce. Úřad práce přispěje na jednoho pracovníka 5 000,- Kč, obec 2 000,- Kč. Po vyřízení všech potřebných náležitostí a podepsání smlouvy s úřadem práce budou zaměstnáni od 1. dubna do 30. října 2003.

 

►Plán obecních prací na rok 2003 mimo běžnou údržbu

Oprava střechy na obecní kůlně u č. p. 10 (střecha. lem štítu, štít).

Finanční náklad 5 000,- Kč, termín: duben – květen

2. Oprava propustku nad obecním rybníkem u Mazáčových (na dno uložit staré panely, boky zašalovat a vybetonovat do výše 60 cm, nahoru uložit panely vyztužené kolejnicemi, průtok 140 x 60 cm. Finanční náklad 40 000,- Kč, termín: červen

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 3

 

Vydáno v Mirošově dne 16. 5. 2003

 

Řádné zasedání zastupitelstva obce Mirošov

Řádné zasedání zastupitelstva obce Mirošov se konalo dne 13. 5. 2003.

► Referendum o přistoupení České republiky k Evropské Unii se uskuteční 13. a 14. června 2003. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 13. 6. od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 14. 6. od 8.00 do 14.00 hodin. Starosta jmenoval do funkce zapisovatelky okrskové komise pí. Vladislavu Jandlovou. Okrsková volební komise bude v obci Mirošov pětičlenná. Hlasovací lístky k referendu obdrží oprávnění voliči při vstupu do volební místnosti.

► Kontrola finančního hospodaření obce za rok 2002

Audit byl proveden pracovníky Krajského úřadu kraje Vysočina dne 25. 3. 2003. Účetní OÚ pí. Jandlová seznámila členy zastupitelstva se zápisem o provedené kontrole včetně zjištěných nedostatků, tyto budou odstraněny do 31. 7. 2003.

► Harmonogram a upřesnění obecních akcí na rok 2003

I. Oprava střechy a štítu u kolny u č. p. 10.

Obhlídkou bylo zjištěno, že je třeba vyměnit nejméně jeden kus nosný trám, 2 kusy krovu, střešní latě a prkenné podbití štítu včetně lemu. Dřevo na trám a krovy bude z obecního lesa.

II. Oprava obecní komunikace od pomníku podél kravína až po křižovatku se živičným povrchem bude provedena počátkem června 2003. Opravu provede firma Colas a. s., stavební provoz Žďár nad Sázavou, předběžná cena 400 tisíc Kč, Bobrovská a. s. uhradí částku 150 tisíc Kč, jakožto největší uživatel této komunikace.

Současně budou zaasfaltovány výkopy v obecních komunikacích po STL plynovodu v obci.

III. Oprava propustku nad obecním rybníkem u Mazáčových.

V současné době se zajišťuje potřebný materiál, oprava bude provedena dle předešlého návrhu v červnu 2003.

► Návrh smlouvy s Městským úřadem Nové Město na Moravě

Veřejnoprávní smlouva k svěření výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků včetně úhrady. Členové zastupitelstva byli s návrhem smlouvy seznámeni, byl řádně prodiskutován.

►Náprava a vypořádání vlastnických poměrů k pozemkům v obci po provedeném katastrálním operátu platného od 13. 5. 2002

Obecní úřad bude řešit vlastnické poměry pozemků pouze mezi obcí a fyzickými vlastníky. Ostatní vlastníci si poměry mezi sebou budou řešit sami. Prodávající zajistí výpis z katastru nemovitostí a znalecký posudek na konkrétní parcelu, úřední cena bude stanovena znaleckým posudkem. Prodej a koupě proběhne na základě smlouvy, která bude zaregistrována na Katastrálním úřadě ve Žďáru nad Sázavou. Náklady na registraci hradí kupující. Tyto zásady platí pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ing. Jiří Brázda, Mirošov č. 10, soudní znalec, je ochoten znalecké posudky na základě dohody vypracovat. Obec není plátcem daně, proto v případě prodeje posudek nemusí mít. Náprava a vypořádání vlastnických poměrů k pozemkům v obci bude zahájena 1. 8. 2003.

►Vyřízené žádosti

1. Žádost p. Josefa Pávka ml. o pronajmutí obecní protipožární nádrže za účelem chovu ryb.

2. Žádost p. Františka Denka, Mirošov č. p. 34, o rozšíření sítě obecního vodovodu s možností se napojit a tak umožnit odebírat pitnou vodu z vodovodní sítě.

► Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody se uskuteční na obecním rybníku na Den dětí, tj. dne 1. 6. 2003. Obecní úřad přivítá pomoc všech občanů, chalupářů a zvláště pak rodičů dětí, kteří mají o uvedenou akci zájem.

► Informace

- Dne 15. 5. 2003 byl proveden sběr starého papíru.

- Dne 24. 5. 2003 proběhne sběr železného šrotu, který bude organizovat SDH Mirošov.

- Dne 25. 7. 2003 TS Bystřice nad Pernštejnem přistaví do obce velkoobjemový kontejner na uložení odpadu, který se nevejde do běžných popelnicových nádob, ale není to odpad nebezpeč- ný.

- Sběr nebezpeč- ného odpadu se uskuteč- ní v měsíci říjnu 2003.

► Důležitá upozornění !!!

Obecní úřad připomíná občanům, chalupářům a chatařům, že na území obce Mirošov a jejím katastru je zakázáno jakékoliv skládkování či odhazování nepotřebného materiálu. Způsob likvidace odpadů je ošetřen obecně závaznou vyhláškou obce Mirošov č. 01/2001 „O nakládání s odpady“. Nedodržení této vyhlášky bude posuzováno jako porušení zákona č. 185/2001.

Obecní úřad dále upozorňuje na zákaz volného pobíhání psů po vesnici a jejím okolí. Chovatelé jsou povinni na veřejných prostranstvích vodit psa na vodítku.

 

Obecní úřad žádá občany, aby si pokud možno sami udržovali zelené travnaté plochy okolo svých domů, chalup, tarasů a plotů, i když jsou tyto plochy obecní. Obecní zaměstnanci by všechny tyto plochy ošetřovat nestačili. Děkujeme vám.

 

 

 

 

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 4

 

Vydáno v Mirošově dne 8. 8. 2003

Řádné zasedání zastupitelstva obce Mirošov se konalo dne 29. 7. 2003.

Činnost OÚ od posledního zasedání dne 13. 5. 2003

a) v květnu 2003 byl vybudován menší propustek pod cestou vedoucí ke kravínu.

b) byla rozšířena síť obecního vodovodu ve směru k Denkovým o celkové délce 130 m, náklady činily asi 24 000,- Kč.

c) počátkem června 2003 byla provedena oprava obecní komunikace vedoucí kolem kravína. Opravu provedla firma Colas c. z. o celkovém nákladu 382 000,- Kč a z toho 150 000,- Kč uhradila Bobrovská a. s.

d) v červenci 2003 byl vybudován propustek pod obecní cestou u Mazáčových, je zhotoven z betonu, ocelových nosníků a ocelového plechu na povrchu. Odhad celkových nákladů 30 000,- Kč. Propustek bude opatřen zábradlím.

e) nebyla provedena oprava střechy a štítu u kolny u č. p. 10 z časových a materiálových důvodů.

f) zaasfaltování výkopů po STL plynovodu nebylo provedeno z důvodů finančních.

► Obecní úřad Mirošov připravil návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 „O veřejném pořádku“ a předložil jej k  projednání a schválení obecnímu zastupitelstvu

Obecní zastupitelstvo obce Mirošov podle obecně závazných předpisů v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. „O obcích“ se usneslo na vydání vyhlášky č.1/2003 „O veřejném pořádku“. Tato vyhláška je umístěna na obecní vývěsce a nabývá účinnosti dne 30. 8. 2003.

► Dne 16. 8. 2003 se v naší obci na obecním rybníku uskuteční rybářské závody pro dospělé. Program závodu bude vyhlášen místním rozhlasem a bude také vyvěšen na obecní vývěsce.

► V rámci nápravy vlastnických vztahů k pozemkům zjištěných obnovou katastrálního operátu platného od 13. 5. 2002, žádá obecní úřad vlastníky domů a rekreačních chalup, pokud mají obecní pozemky nějakým způsobem včleněny do svých zahrad, dvorů nebo zastavěných ploch a mají zájem je dále užívat, aby požádali o jejich odprodej nebo pronájem obec Mirošov do 31. 8. 2003. Záměr obce prodat obecní pozemky musí být vyvěšen na obecní vývěsce po dobu 15 dnů podle zákona „O obcích“, aby se občané k tomuto záměru mohli vyjádřit. Prodej včetně ceny za 1 m2 musí být schválen členy obecního zastupitelstva.

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 5

 

Vydáno v Mirošově dne 18. 12. 2003

 

► Členové obecního zastupitelstva na svém řádném zasedání dne 4. 11. 2003 posoudili žádosti místních občanů a chalupářů o odprodej obecních pozemků:

Seznam požadovaných pozemků včetně žadatelů byl zveřejněn na obec. vývěsce od 8. 9. do 20. 9. 2003, dále pak 3. 10. – 4. 11. 2003. Čl. zast. obce se s požadovanými pozemky seznámili na místě samém v rámci prac. zasedání dne 30. 9. 2003. Čl. zast. obce zhodnotili význam a potřebu požadovaných pozemků pro obec a rozhodli takto:

1.  Bauerovi č. 32 – bude řešeno po vytýčení pozemků v rámci požadovaného záměru.

2.  J. a A. Cecavovi č. 55 – parc. č. 354

     Ing. Svítil J. č. 37 – parc. 360, budou řešeny dodatečně po dohodě o přijezdové komunikaci k nemovitostem.

 1. Daňková M. č. 31 – parc. č. 315, zast. souhlasí s odprodejem.
 2. Doubravský J. č. 24 – parc. 255, parc. č. 249 zast. souhlasí s odprodejem.
 3. Dvořáček J. č. 19 – parc. č. 2027 bude řešeno po opravě výchozí hranice pro KPÚ. Bude urychleně vyřešeno.
 4. Harvánek J. č. 5 – parc. č. 95, parc. č. 97, zast. souhlasí s odprodejem a souhlasí s odkoupením parc. č. 96.
 5. Havelka L. č. 57 – parc. č. 156, zast. souhlasí s odprodejem.
 6. Ing. Helán S., Hurníková J. č. 1 – parc. č. 135, parc. č. 139 souhlasí s odprodejem ale parc. č. 135 bude prověřena na KÚ.
 7. Janda J. č. 38 – parc. č. 301, zast. souhlasí s odprodejem.
 8. Janů V. č. 35 – parc. č. 303, zast. souhlasí s odprodejem.
 9. Jobánek R. č. 48 – parc. č. 235, zast. souhlasí s odprodejem.
 10. Mazáčová J. č. 44 – parc. č. 260, zast. souhlasí s odprodejem.
 11. Ing. Mazel R. č. 12 – parc. č. 40, parc. č. 43, zast. souhlasí s odprodejem, parc. č. 14 a parc. č. 13 – zast. souhlasí s odkoupením.
 12. Nevoral M. – parc. č. 326, zast. souhlasí s odprodejem.
 13. Pávek J. č. 6 – parc. č. 80, zast. souhlasí s odprodejem, parc. č. 99 – zast. souhlasí s odkoupením.
 14. Srnová D. č. 15 – parc. č. 425, parc. č. 428, parc. č. 431, parc. č. 435, parc. č. 445, zast. souhlasí s odprodejem.
 15. Ing. Svítil J. č. 37 – parc. č. 363, viz 2.
 16. Širhalová L. č. 13 – parc. č. 26, parc. č. 23, zast. souhlasí s odprodejem.
 17. Vališová B. č. 22 – parc. č. 294, zast. souhlasí s odpkoupením.
 18. Dostál J. č. 21 – parc. č. 319, zast. souhlasí s odkoupením.
 19. Doubravský Fr. č. 33 – parc. č. 266, parc. č. 267, parc. č. 268, zast. souhlasí s odprodejem.
 20. Kaisner M. č. 40 – část parc. č. 98, zast. nesouhlasí s odprodejem.

  Smlouva o poskytování právních služeb – Mgr. Petr Šír

Členové zast. obce souhlasili s podepsání smlouvy s Mgr. Šírem na poskytování právních služeb v oblasti přestupkového práva.

 

 Další řádné zasedání zastupitelstva obce Mirošov se konalo dne 16. 12. 2003. Kontrola usnesení z minulého zasedání zast. obce ze dne 4. 11. 2003:

            Bod č. 3/2:Na základě „Smlouvy o vypořádání vzájemných požadavků“, kde se obec                 Mirošov zavazuje, že odprodá obecní pozemky p. č. 354 manželům                         Cecavovým a pozemek p. č. 360 manželům Svítilovým a ti se zavazují, že             nebudou po obci Mirošov požadovat vybudování jakékoliv pozemní                                   komunikace. Členové zastupitelstva obce souhlasí s odprodejem jimi                              požadovaných obecních pozemků.

            Bod č.3/5:Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou nechal vypracovat geometrický plán,                 dle kterého je pozemek p. č. 2027 ve vlastnictví obce Mirošov, rozdělen na 2               parcely p. č. 2027/1 o výměře 1 917 m2 a p. č. 2027/2 o výměře 120 m2,                                     což je část zahrady a část dvora p. Miloše Štursy. Vypracovaný                                       geometrický plán bude předložen Stavebnímu úřadu v Novém                                                 Městě na Mor. s žádostí o souhlas s rozdělením pozemku p. č. 2027 a                                     změnu kultury na p. č. 2027/2. Oú Mirošov             nechá zhotovit výpisy z listu                           vlastnictví a snímky z katastru nemovitostí. Oú Mirošov zadá zpracování                               znaleckého posudku Ing. Brázdovi na p. č. 360 v k. ú. Mirošov.

Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2003

V roce 2003 byla v lednu provedena těžba MÚ (mýtní úmyslná) na žádost chatařů a schválená obecním zastupitelstvem. Na místě bylo vytěženo 72,2 m3 . Těžbu, vyklizení dříví na OM (odvozní místo) a úklid klestu uhradili chataři.

V jarním období byly v obecním lese zpracovávány nahodilé těžby způsobené abiotickými činiteli (vítr) z let minulých. Jednalo se o 70 m3 prodaných Lesnímu družstvu obcí Přibyslav a o 38 m3 palivového dříví prodaného občanům Mirošova.

O prázdninách a v září se vyskytl ve zvýšené míře na jedné lokalitě kůrovec (vlivem extrémního sucha, semenného roku smrku a teplého počasí) – bylo zpracováno 53,7 m3 .

Koncem léta (srpen, září) byla provedena probírka. Jednalo se o 25 m3 .

Celkem bylo vytěženo 258,9 m3 .

Na příští rok jsou plánovány především výchovné zásahy v probírkových porostech.

Náklady na hospodaření v lese:

1. Těžba a přibližování:                                                                              26 799,- Kč

2. Pěstební činnost:                                                                        28 921,- Kč

3. Ocenění lesa (znalecký posudek)                                                         5 000,- Kč

Celkové náklady na les:                                                                          60 720,- Kč

Celkové příjmy z lesa:                                                                            221 888,50 Kč

Obec má v plánu zalesnit pozemek p. č. 2294, travnatý pruh mezi chatami a řekou Bobrůvkou. Pozemek bude připraven k zalesnění v roce 2004. V současné době se připravují materiály pro územní řízení, po vydání územního rozhodnutí bude požádáno MZ ČR o dotaci na zalesnění.

V zimních měsících bude provedena probírka listnatého porostu podél Mirošovského potoka. Dříví bude prodáno jako palivo za 300,- Kč/1 prm. Žádáme občany, aby svoje požadavky nahlásili na Oú.

Členové zastupitelstva obce souhlasí, aby p. Pávek J. č. p. 6 provedl probírku             listnatého porostu kolem obecní cesty od Denkových směrem k Bobrové po hranici katastru Mirošov.

Obec Mirošov umožnila napojení STL plynovodní přípojky pro rekreační zařízení České pošty s. p. na STL plynovodní rozvody obce Mirošov. První žďárská plynařská             a vodařská, a. s. uhradila částku 100 000,- Kč na účet obce Mirošov.

Oú Mirošov odprodal skříňku HUP pí. Mazáčové Jarmile za 8 000,- Kč.

 

Oú Mirošov koupil od firmy Triáda spol. s r. o. programy „MUNIS“ pro vedení účetnictví a běžné agendy obecního úřadu vzhledem k nutnosti převedení těchto             programů do OS Windows a změně DPH softwaru v příštím roce ( 8 600,- Kč).

► Svoz domovního odpadu (popele) bude proveden v pondělí 22. 12. 2003 namísto 25. 12. 2003.

► Zdravotní středisko Bobrová, MUDr. Filipenská, oznamuje změnu ordinačních hodin o Vánocích:

22. 12. pondělí             6.30 – 13.00 h

23. 12. úterý                            6.30 – 10.00 h

24. 12.                                     svátek

25. 12.                                     svátek

26. 12.                                     svátek

29. 12. pondělí             6.30 – 13.00 h

30. 12. úterý                            6.30 – 10.00 h

31. 12. středa                           volno - neordinuje

1. 1.     čtvrtek                         svátek

2. 1.     pátek                           volno – neordinuje

Akutní případy ošetří MUDr. Strížová v Novém Městě n. M. v budově hotelové ubytovny (vedle pošty).

► V letošním roce zemřeli tito občané obce Mirošov:

            paní Božena Musilová

            pan Antonín Mazáč

            paní Matylda Svobodová

 

► V naší obci se v tomto roce nenarodil žádný občánek.

           

 

            Členové zastupitelstva obce Mirošov přejí všem občanům příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2004.

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 6

 

Vydáno v Mirošově dne 10. 2. 2004

Členové obecního zastupitelstva na svém řádném zasedání dne 3. 2. 2004 projednali a schválili finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2004 a plán prací na rok 2004.

Finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2004

(údajev tis. Kč)

Stav účtu k 31. 12. 2003 285,9

Rozpočtové příjmy:

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 160

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 20

Daň z příjmu právnických osob 160 

Daň z přidané hodnoty 240

Daň z nemovitostí 177

Správní poplatky 0,3

Poplatek ze psů 1

Poplatek z ubytovací kapacity 2,2

Neinvestiční příspěvek státní správy 1,7

ňský úřad – lom 60

Příjem z pronájmu obchodu 18

Odpadové hospodářství 28

Příjmy z úroků 1,8

Dividendy 22

Les 160

Úřad práce 110

Prodej pozemků 30

Příjmy celkem 1 477,9 ===== Rozpočtové výdaje:

Příspěvek škole na žáky 72

Dopravní obslužnost 8

Elektrická energie – veř. osvět., obec. úřad, opravy 90 

Odpadové hospodářství

- odvoz komunálního odpadu 26

- ostatní odpad 12

Požární ochrana 4

Knihovna 8

Kulturní památky 10

SPOZ 5

Voda, rozšíření sítě 60

Údržba zeleně 20

Lesní hospod. – těžba, přibližování, výsadba, pěstební práce, pila 80

Zastupitelstvo

- odměny 130

- školení 2

- cestovné 15

Činnost místní správy

- platy zaměstnanců hrubé 185

- odvody 65

- dohody o provedení práce 10

Plynofikace

- úvěr 212

- úrok 50

Pozemní komunikace 8

Ochranné pomůcky 2

Knihy a učební pomůcky 2

Kancelářské potřeby 10

Programové vybavení 10

Školení 3

Konzultační a poradenské služby 5

Cestovné 2

Služby pošt 2

Telefony 20

Služby peněžních ústavů 15

Pohoštění 4

Správní poplatky – kolky 1

Platby daní a poplatků 1,5

Výdaje celkem 1 149,5 =====

Rezerva 328,4

====

Plán prací:

1. Nákup motorové pily pro potřebu obce a lesního hospodářství. Cena cca 25 – 28 000,- Kč2. .

3. Odvedení povrchové vody z povrchu obecních komunikací (horní cesta u Zemanových – 3 m, horní cesta u Kupkových – 4 m). Do tělesa vozovky budou zabudovány kovové žlaby opatřené roštem.

4. Vybudovat č5. ekárnu pro obč6. any na autobusové zastávce poblíž obchodu. Plánek a umístění se v souč7. asné době připravují. Podrobněji bude návrh připraven do příštího zasedání.

8. Rozšířit síť obecního vodovodu dle finanč9. ních možností obce v celkovém nákladu cca 60 000,- Kč10. .

11. Vyměnit staré vyrezivělé lampy veřejného osvětlení za nové úsporné (3 ks, cca 10 000,- Kč12. ).

13. Oplotit pozemek kolem zvonič14. ky – po odkoupení. Dřevěný plot s podezdívkou. Náklady cca 8 000,- Kč15. .

16. Doplnit výsadbu okrasných stromů a keřů na obecních plochách, cca 5 000,- Kč17. .

18. Přemístit obecní knihovnu do sousední místnosti. Zhotovit a zabudovat nové regály. Náklad cca 8 000,- Kč19. .

20. Oprava obecní komunikace u Zemanových. Náklady cca 15 000,- Kč21. .

22. Připravit investič23. ní akci (oprava budovy obecního úřadu nebo hřiště a skladovacích prostorů u č24. . p. 10) tak, aby mohla být zařazena do některého z dotač25. ních programů k realizaci v roce 2005.

 

Členové zastupitelstva obce Bobrová na svém zasedání dne 18. 12. 2003 schválili dvousložkovou cenu vody. Pevná složka je stanovena na základě kapacity vodoměru a profilu přípojky.

Přípojka velikosti profilu 1“ a kapacita vodoměru 5 - 300,- Kč

6/4“ 10 - 600,- Kč

2“ 20 - 1200,- Kč Přípojka velikosti větší jak 2“ a kapacita vodoměru 30 a více za 1 800,- Kč.

Cena za 1 m3 vody 15,- Kč.

Nová cena platí i pro odběratele v obci Mirošov, neboť obec Mirošov odebírá vodu za stejných podmínek jako obec Bobrová.

►Žádáme občany, kteří mají zájem o listnaté palivové dřevo (olše, vrba), aby svoje požadavky nahlásili na Oú Mirošov. Cena 300,- Kč/prm.

►Upozorňujeme občany a chalupáře, kteří se dosud nezapojili do místního systému odpadového hospodářství dle „Obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/01“ obce Mirošov, na možné kontroly ze strany inspekce životní prostředí.

Řádná valná hromada Honebního společenstva Mirošov se uskuteční dne 24. února 2004 v 19.30 hod. v místnosti Obecního úřadu v Mirošově.

 

 

 

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 7

 

Vydáno v Mirošově dne 2. 7. 2004

 

► Řádné jednání zastupitelstva obce Mirošov se konalo dne 6. 4., 25. 5. a mimořádné jednání zastupitelstva se uskutečnilo dne 21. 6. 2004.

► Volby do Evropského parlamentu

V celé EU se uskutečnily ve dnech 11., 12. a 13. června 2004. V obci se voleb zúčastnilo

29,5 % oprávněných voličů.

► Internet do knihoven

Městská knihovna Žďár nad Sázavou nabízí obecním knihovnám vybavení počítačem s možností připojení na internet. Na nákup kompletního vybavení nabízí 75 % dotaci. Obec Mirošov o tuto nabídku projevila zájem a zaslala žádost.

► Dětské rybářské závody k MDD

Dětské rybářské závody, letos již tradiční se uskutečnily v neděli dne 30. května 2004 na obecním rybníku „Návesník“. 

► Označení místních komunikací dopravními značkami

Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou upozornila obec na nedostatek v označení místních komunikací ústících do státní silnice 3. třídy dopravními značkami dopisem ze dne

2. 3. 2004.

Oú vypracoval návrh na označení dopravními značkami P 4 a P 6, návrh byl DI Žďár nad Sázavou schválen, poté byl předložen k odsouhlasení na Odbor dopravy Nové Město na Moravě, který návrh schválil. Potřebné dopravní značky byly obstarány a instalovány do 31. 5. 2004.

► Autobusová čekárna

V současné době je podána žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Je připraveno řezivo na vlastní stavbu.

► Příprava stavby suchých poldrů v k. ú. Mirošov

Mandátní smlouva s firmou UNIT INVEST byla podle požadavků zastupitelstva obce přepracována, doplněna a podepsána. Firma UNIT INVEST zprostředkovala dne 25. 2. 2004 jednání se zástupci SFŽP Praha za účasti obce Mirošov, PÚ Žďár nad Sázavou, Odboru ŽP Nové Město na Moravě a projektanta stavby. Na tomto jednání  byla potvrzena důležitosti stavby suchých poldrů pro krajinu a podpora SFŽP v maximální možné míře. Výběrové řízení na dodavatele stavby se uskutečnilo dne 30. 4. 2004 a byla vybrána firma AQUASYS Žďár nad Sázavou. Rozhodnutím SFŽP č. 22060331 se souhlasem Ministra ŽP byla přiznána dotace ve výši 100% skutečných nákladů, tj. 2 887 500,- Kč. Předání staveniště dodavateli stavby se uskutečnilo dne 8. 6. 2004 a s dodavatelem byla podepsána smlouva o dílo. Výstavba poldrů bude provedena v měsících červenci až listopadu 2004.

 ► Urbanistická studie obce Mirošov

Na zasedání zastupitelstva obce byla schválena urbanistická studie vypracovaná v roce 1998 Ateliérem Halva (Ing. Arch. Cacek) pro záměry obce.

► Odměny členů zastupitelstva obce Mirošov

Poslední úprava odměn u starosty a místostarosty byla provedena v roce 2000, u             členů výborů zastupitelstva v lednu 2003.

Členové zastupitelstva obce Mirošov souhlasí s úpravou odměn členů zastupitelstva a to u starosty a místostarosty na 70%, u členů výborů zastupitelstva obce na 80% doporučených základů dle nařízení vlády č. 37 ze dne 22. 1. 2003. Příplatky dle počtu obyvatel nebudou vypláceny. Nově stanovené odměny budou vypláceny od 1. dubna 2004. Členové zastupitelstva obce se vzdali vyplacení třináctých platů.

► Smlouva o nájmu

S Jednotou SD Velké Meziříčí byla uzavřena nová nájemní smlova na provoz prodejny potravin v obci Mirošov s platností od 1. ledna 2004. Roční nájemné činí             17 520,- Kč.

► Byla schválena žádost místní organizace Českého svazu včelařů  Moravec o příspěvek na nákup fumigačního přístroje k léčení včel ve výši 1 000,- Kč.

► Program obnovy venkova

Obec Mirošov je přihlášena do POV, žádost o čerpání finančních prostředků z POV na             rok 2005 musí být podána do 15. 9. 2004. Akce zařazené do POV na rok 2005:

1. Oprava budovy obecního úřadu – bude rozložena do 3 roků, každý rok 200 000,- Kč a nebo 2. Oprava místních obecních komunikací: 200 000,- Kč

V současné době je vypracována projektová dokumentace na plynovou přípojku a vybudování ústředního plynového topení v budově Oú.

► Projednání kupních smluv:

Seznam zájemců o koupi obecních pozemků č. 1/2004 včetně parcelních             čísel, výměry a kultury byl vyvěšen na obecní vývěsce od 5. 1. do 23. 1. 2004. Členové zastupitelstva odsouhlasili prodej obecních pozemků a rozhodli hlasováním o prodejní ceně pozemků 20,- Kč za 1 m2 .

► Členové zastupitelstva byli seznámeni se současným stavem MO SDH Mirošov:

Obec Mirošov je zřizovatelem MO SDH Mirošov a odpovídá za jeho činnost. Pro velitele a strojníky vyplývá ze zákona povinnost zúčastnit se školení. Někteří členové se však tohoto školení odmítají zúčastnit.

Členové zastupitelstva po vyhodnocení a projednání současného stavu organizace SDH Mirošov proto pověřují starostu obce k vydání zákazu veškerých výjezdů MO SDH Mirošov až do doby zjednání nápravy, tj. absolvování školení.

► Informační panel v obci Mirošov

MěÚ Nové Město na Moravě společně s KÚ Jihlava připravuje projekt „Regionální informační komunikační sítě ve správním území Nového Města na Moravě - iNovoměstsko“. V obcích budou instalovány elektronické informační panely, na kterých mohou občané, turisté i rekreanti prostřednictvím internetu získávat různé informace. Projekt bude financován z dotací EU. Obec Mirošov o jeden informační panel projevila předběžný zájem. Panel bude instalován na budově Oú a bude propojen s internetem na Oú. Obec bude hradit provoz panelu cca 10 000,- Kč ročně.

Členové zastupitelstva souhlasí s připravovaným projektem a také s umístěním informačního panelu na budově Oú Mirošov.

► Výsledek auditu finančního hospodaření obce Mirošov za rok 2003

Zastupitelstvo obce Mirošov vzalo výsledek auditu na vědomí. Členové zastupitelstva projednali závěrečný účet obce za rok 2003.

► Závody v rybolovu dospělých v obci Mirošov

Závody v rybolovu dospělých na obecním rybníku Návesník se uskuteční 25. 7. 2004. Startovné bude činit 100,- Kč na jednoho účastníka závodu. Pravidla závodu budou zachována jako v roce 2003 a budou vyvěšena na obecní vývěsce.            

► Obec žádá občany a chalupáře, aby v případě výměny popelnicové nádoby za novou, oznámili tuto skutečnost na obecním úřadě, aby bylo možné opatřit novou nádobu čárkovým kódem.

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 8

 

Vydáno v Mirošově dne 17. 12. 2004

Řádné jednání zastupitelstva obce Mirošov se konalo dne 24. 8., 12. 10. a 30. 11. 2004.

► Vzhledem k tomu, že finanční rozpočet obce Mirošov na rok 2005 bude projednáván a schválen až v měsíci lednu 2005, bylo nutné vypracovat na 1. čtvrtletí roku 2005 rozpočtové provizórium. Za účasti finančního výboru byl vypracován provizorní finanční rozpočet obce na 1. čtvrtletí 2005:

Měsíc Příjmy (v tis. Kč) Výdaje (v tis. Kč)

Leden 60 50

Únor 70 70

Březen 73 83

 

Rozpočet je vyrovnaný.

Předpokládaný zůstatek k 1. 1. 2005 je 100 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce navržený provizorní finanční rozpočet na 1. čtvrtletí roku 2005 schválilo.

► Program obnovy venkova a vesnice (POVV)

Pro čerpání finančních prostředků v POVV pro rok 2005 byla vydána nová směrnice:

a) uzávěrka za rok 2004 – do 15. 12. 2004

b) nová žádost na rok 2005 musí být podána na regionální rozvoj do 15. 1. 2005

c) obce od 100 do 300 obyvatel - dotace 50 %, 50 % z vlastních fin. zdrojů, max. 500 000,- Kčd)

e) zadlužení obce může být max. 30% plánovaných příjmů

Obec Mirošov podá žádost o dotaci z POVV na opravu budovy Oú, která je majetkem obce Mirošov:

a) vodorovná vodovzdorná izolace stěn budovy (80 m2 ) – 200 000,- Kčb)

c) vodorovná vodovzdorná izolace podlah včd) etně pochůzné vrstvy (220 m2 )

– 125 000,- Kč

e) oprava a čf) ástečg) né zateplení venkovních fasád (500 m2 ) – 175 000,- Kčh)

Na stavební úřad do Nového Města na Moravě byly podány žádosti o stavební povolení na plynofikaci a ústřední vytápění budovy Oú a plynofikaci a vytápění budovy hasičské zbrojnice. Stavební povolení na budovu Oú bylo již vydáno.

► Hospodaření v obecním lese

V roce 2004 byla provedena probírka v lesním porostu o objemu cca 36 m3. Těžba mýtní úmyslná byla ve výši 15 m3 , těžba nahodilá 20 m3. Palivového dřeva bylo nachystáno a prodáno 44 prm. Po provedené těžbě bylo vysázeno 300 ks jedlí, 600 ks javorů a 300 ks smrků.

Finanční náklady na ochranu kultur:

nátěry, postřik, sekání trávy 7 200,- Kč

pletivo na oplocení kultur 6 250,- Kč

V rámci lesního hospodaření požádala obec o dotaci na zalesnění a přibližování, následně byla provedena kontrola zástupcem Kraje Vysočina a požadovaná dotace ve výši 9 520,- Kč byla obci přiznána.

Obecní pozemek p. č. 2294 o výměře 4 029 m2 v k. ú. Mirošov (louka mezi chatami a řekou Bobrůvkou) byl převeden na lesní půdu, zalesněn 700 ks sazenic jasanu a 1 200 ks smrku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové zalesnění, obec požádala MZe ČR o dotaci na zalesnění. Požadovaná dotace asi 32 000,- Kč nebyla obci dosud přiznána.

Žádáme zájemce o palivové dřevo, aby svoje požadavky nahlásili v lednu 2005 na obecní úřad. Cena 1 prm činí 300,- Kč.

 

► Stavba suchých poldrů I a II v k. ú. Mirošov

V listopadu 2004 byla dodavateli stavby firmě AQUASYS spol. s r. o. uhrazena faktura za provedené práce za 3. Q 2004 ve výši 1,707 mil. Kč. Celková stavba byla dokončena 26. 11. 2004. Dodavatel předal stavbu obci Mirošov dne 14. 12. 2004. Byla sepsána dohoda o provedení prací, které již nebylo možné provést z důvodu špatného počasí. Jedná se o celkové povrchové úpravy terénu, osetí apod. Práce budou provedeny v dubnu 2005. Zástupci SFŽP Praha, poskytovatel dotace, stavbu vyhodnotili 15. 12. 2004 na místě samém. U obou těchto aktů byli přítomni zástupci Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou a zástupci projektové dokumentace AGROPROJEKTU Brno. Na zbývající práce provedené ve 4. Q 2004 bude vystavena faktura dodavatelem do konce prosince 2004. Obec Mirošov podala dne 20. 12. 2004 žádost o provedení kolaudačního řízení příslušnému odboru životního prostředí. Po vydání kolaudačního rozhodnutí a nabytí jeho právní moci, obec požádá agenturu AOPK ČR Havlíčkův Brod o stanovisko a příslušnou dokumentaci předá k závěrečnému schválení SFŽP Praha.

► V rámci KPÚ v k. ú. Mirošov byly navrženy některé interakční prvky. Jako součást těchto prvků byla vysázena alej 18 ks javorů podél cesty vedoucí k Rousovu rybníku (Na Dílech). Výsadbu provedla Zahrada Olomouc, s. s r. o., finanční náklad 14 000,- Kč – dotace 100%.

► Stavba autobusové čekárny je dokončena. Podle možností byly provedeny povrchové nátěry uvnitř i vně. Na této stavbě bylo odpracováno bezplatně asi 420 hodin. Podíleli se místní občané i chalupáři. Obec podala dne 6. 12. 2004 na příslušný stavební úřad žádost o provedení kolaudačního řízení. Řízení bylo zahájeno 16. 12. 2004. Pro tento účel obec zadala vypracování revizní zprávy elektroinstalace a geometrického plánu – zaměření. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude stavba autobusové čekárny zapsána do katastru nemovitostí obce Mirošov. Celkový finanční náklad obce na stavbu čekárny je asi 50 000,- Kč (dle projektové dokumentace zpracované Ing. J. Brázdou byly stanoveny orientační náklady 193 000,- Kč).

► Dne 1. 12. 2004 došlo k přenesení působnosti územního operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru (dále jen OPIS HZS) ve Žďáru nad Sázavou na krajské OPIS HZS kraje Vysočina v Jihlavě. Tato organizační změna se prakticky nedotkne občana, protože při ohlášení události na tísňovou linku 150 nebo 112 se dovolá na krajské OPIS HZS kraje Vysočina. Je však třeba si uvědomit, že při hlášení na jakoukoliv tísňovou linku musíme přesně specifikovat, kde se událost nachází (okres, obec, místní část, silnice), o jakou událost jde (požár, dopravní nehoda, záplava aj.), její rozsah (velikost zasaženého objektu, počet zraněných aj.), jaká pomoc je potřeba, kdo a z jakého telefonního čísla událost hlásí.

► Svoz domovního odpadu se uskuteční namísto 23. 12. již ve středu 22. 12. 2004.

► MUDr. Filipenská oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve středu 22. 12. a od 27. 12. do 31. 12. 2004. Zastupuje MUDr. Hruška – Moravec, Strážek nebo MUDr. Strížová – Nové Město na Moravě – „nová hotelovka“.

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za spolupráci a péči o naši obec.

Přeji vám šťastné a veselé prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v novém roce 2005.

Starosta obce

 

 

 

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 9

 

Vydáno v Mirošově dne 10. 5. 2005

 

· Stavba suchých poldrů I. a II. v k. ú. Mirošov byla dokonč· ena v plánovaném termínu do 30. 11. 2004. Dodavatel stavby AQUASYS Žďár nad Sázavou předal stavbu investorovi, tj. obci, dne 14. 12. 2004. Předání se zúč· astnili zástupci dodavatele, investora, projektanta a pozemkového úřadu. Zástupci SFŽP Praha provedli vlastní prvotní vyhodnocení stavby dne 15. 12. 2004 za úč· asti zástupců dodavatele, investora, projektanta a pozemkového úřadu. Dne 22. 12. 2004 podala obec žádost o zahájení kolaudač· ního řízení na příslušný úřad a ten vypsal zahájení kolaudač· ního řízení na 4. 2. 2005, kdy byla také stavba zkolaudována. Pro potřebu závěreč· ného vyhodnocení stavby suchých poldrů I. a II. v k. ú. Mirošov byly obstarány všechny potřebné doklady, byly porovnány s požadavky SFŽP a odeslány dne 7. 3. 2005 na SFŽP do Prahy. SFŽP provede závěreč· né vyhodnocení a vrátí obci 10% vynaložených nákladů na stavbu, což je 286 000,- Kč· . Zmíněné finanč· ní prostředky budou obci navráceny ze SFŽP po závěreč· ném vyhodnocení stavby.

Č· lenové zastupitelstva obce Mirošov byli seznámeni se smlouvou mezi firmou AQUASYS, s. r. o. a obcí Mirošov o poskytnutí bezúroč· né finanč· ní půjč· ky ve výši 100 000,- Kč· . Tyto finanč· ní prostředky budou použity k úhradě 10% celkových nákladů (286 tis. Kč· ) na stavbu suchých poldrů I. a II.

 

· Finanč· ní rozpoč· et obce Mirošov na rok 2005

         (údaje v Kč)

      Stav účtu k 31. 12. 2004           159 800,-

      Rozpočtové příjmy:

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 173 000,- 

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. Činnosti 26 000,-

Daň z příjmu právnických osob     170 000,-

Daň z přidané hodnoty 240 000,-  

Daň z nemovitostí 174 000,-

Správní poplatky     300,- Poplatek ze psů 800,-

Poplatek z ubytovací kapacity     2 200,-

Neinvestiční příspěvek státní správy     1 800,-

ňský úřad – lom     80 000,-

Příjem z pronájmu obchodu 18 000,-

Odpadové hospodářství     30 000,-

Příjmy z úroků 1 000,-

Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,-

Prodej pozemků 8 000,-

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí     1 000,-

Dividendy     17 000,-

Les     120 000,-

Úřad práce     100 000,-

SFŽP 1 327 000,-

Půjčka AQUASYS 100 000,-

 

Příjmy celkem                2 591 100,-

 

Rozpočtové výdaje:

Příspěvek škole na žáky 81 000,-

Dopravní obslužnost 9 000,-

Elektrická energie – veř. osvět., obec. úřad, opravy     60 000,-

Odpadové hospodářství

- odvoz komunálního odpadu     35 000,-

- ostatní odpad     7 000,-

Požární ochrana     3 000,-

Knihovna     1 000,-

Kulturní památky 5 000,-

SPOZ     5 000,-

Obecní vodovod     20 000,-

Údržba zeleně     25 000,-

Lesní hospod. – těžba, přibližování, výsadba, pěstební práce, pila     120 000,-

Zastupitelstvo

- odměny     120 000,-

- školení     2 000,-

- cestovné     10 000,-

Činnost místní správy

- platy zaměstnanců hrubé     160 000,-

- odvody     57 000,-

- dohody o provedení práce     20 000,-

Plynofikace

- úvěr 212 000,-

- úrok     35 000,-

Pozemní komunikace     8 000,-

Ochranné pomůcky 5 000,-

Knihy a učební pomůcky     1 000,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek     2 000,-

Kancelářské potřeby     10 000,-

Programové vybavení 2 000,-

Školení 3 000,-

Konzultační a poradenské služby     15 000,-

Cestovné 3 000,-

Služby pošt     3 000,-

Telefony 20 000,-

Služby peněžních ústavů     17 000,-

Pohoštění 5 000,-

Správní poplatky – kolky     3 000,-

Platby daní a poplatků     1 000,-

Nákup pozemků     20 000,-

Vrácení půjčky     100 000,-

Poldry     1 157 000,-

Pořízení, zachování a obnova kulturních památek            10 000,-

Výdaje celkem                         2 372 000,-

 

 

Rezerva 378 900,-

 

Návrh finančního rozpočtu obce Mirošov na rok 2005 je navržen jako vyrovnaný s finanční rezervou 378 900,- Kč.

     Finanční prostředky z vytvořené finanční rezervy budou použity k realizaci plánovaných záměrů, tj. plynofikace budovy Oú, plynofikace budovy hasičské zbrojnice a celkové opravy budovy Oú podle výše přidělených finančních dotací, o které obec požádala.

· Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy č· . 19/2005 s TS Bystřice nad Pernštejnem o likvidaci odpadu v roce 2005. V obci bude provedeno 26 svozů. Cena obslužného za 1 popelnicovou nádobu č· iní 241,10 Kč· . Cena skládkovného za uložení odpadu (za 0,8 t) č· iní 680,- Kč· , může se však během roku změnit. Cena celkem za 1 popelnicovou nádobu č· iní 921,10 Kč· plus 19% DPH, tj. 1 097,- Kč· . K dispozici budou i známky pro jednotlivé svozy, cena této známky na 1 popelnicovou nádobu č· iní 68,- Kč· plus 19 % DPH, tj. 81,- Kč· . Likvidace ostatního odpadu bude provedena obvyklým způsobem jako v roce 2004.

· Na základě § 55, odst. 2, pís. c a dále pak § 56 zákona č· . 491/2001 Sb. „O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů“    v platném znění došlo k zániku mandátu zemřelé č· lenky zastupitelstva obce Mirošov paní Ludmily Širhalové a dnem 10. 4. 2005 vznikl     mandát panu Pavlu Harvánkovi. Pan Pavel Harvánek byl zvolen jako jediný náhradník na kandidátce nezávislých „Za trvalou samostatnost obce Mirošov“ ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 1. a 2. 11. 2002. Osvědč· ení bude vydáno dodateč· ně.

· JME a. s. nabídla dopisem ze dne 5. 4. 2005 svým akcionářům možnost odprodeje držených akcií za cenu 3 600,- Kč· za 1 akci společ· nosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH. Společ· nost E.ON se v rámci nabídky převzetí akcií JME, a. s. také zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s převodem akcií v SCP a s vyplacením kupní ceny. Vzhledem k probíhající restrukturalizaci dceřinných společ· ností společ· nosti E.ON, která je majoritním akcionářem Jihomoravské energetiky, a. s., a pravděpodobnému zániku JME, a. s. by v případě naplnění tohoto restrukturalizač· ního plánu pro rok 2005 přestala být emise akcií JME, a. s. kótována na regulovaných trzích. Obec Mirošov je držitelem 93 ks akcií JME, a. s. Zastupitelstvo obce tuto nabídku posoudilo a rozhodlo z výše uvedených důvodů i vzhledem k relativně vysoké ceně akcií a nejistému výnosu z dividend v příštích letech akcie prodat (hlasování: 7 pro, 1 se zdržel).

· Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zákonem Č· R č· . 697/2004 Sb. o odměňování č· lenů zastupitelstev obcí a rozhodlo, že odměny starosty a místostarosty zůstanou na stejné výši a u č· lenů zastupitelstva se upraví na 80% nově stanoveného základu 470,- Kč· , tj. 376,- Kč· měsíč· ně s úč· inností od 1. 5. 2005.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem provedené kontroly účetnictví obce za rok 2004, kterou provedli pracovníci KÚ Vysočina na žádost obce dne 11. 3. 2004. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

· Na žádost obce Mirošov byly obci přiznány dotace: a) rozhodnutím SFŽP ze dne 25. 3. 2005 byla přiznána dotace na plynofikaci Oú Mirošov ve výši 43 000,- Kč· ; b) rozhodnutím MMR ze dne 29. 3. 2005 byla přiznána dotace na opravu budovy Oú Mirošov ve výši 150 000,- Kč· . Plynofikace budovy Oú a oprava budovy Oú, tj. vodorovná vodovzdorná izolace zdiva (vč· etně příč· ek), podlahová izolace, položení dlažby a podlahové krytiny, budou provedeny v období 07 až 11 2005.

· Již tradič· ní závody dětí v rybolovu u příležitosti MDD se uskuteč· ní na obecním rybníku Návesník v neděli 29. 5. 2005. Program a podmínky budou obdobné jako v minulém roce a budou zveřejněny před závodem na obecní vývěsce.

· Obec Mirošov zaměstnává 2 pracovníky z řad nezaměstnaných od 1. 4. do 31. 10. 2005. Příspěvek z Úřadu práce Žďár nad Sázavou č· iní 6 000,- Kč· na každého pracovníka.  

· Zastupitelstvo obce rozhodlo, že cena kulatiny z obecního lesa na prodej obč· anům obce Mirošov bude projednávána zastupitelstvem obce Mirošov vždy samostatně podle jednotlivých žádostí.

· Zvonič· ka v obci Mirošov                                                                                        Vzhledem k tomu, že se množí dotazy a kritika na Oú, že o zvonič· ku nepeč· uje a neopravuje ji, si vám, vážení obč· ané, situaci kolem    zvonič· ky dovolujeme přiblížit. Zvonič· ka byla v dávné době (doklady o stavbě nebyly dosud nalezeny) postavena na soukromých pozemcích (zahradách), nyní ve vlastnictví paní Bohuslavy Vališové a pana Josefa Dostála. Stavební pozemky nebyly od vlastníků obcí vykoupeny, stavba nebyla zkolaudována a tedy ani zapsána do listu vlastnictví obce Mirošov. Zvonič· ka je evidována jako kulturně historická památka obce. V roce 2002 se v naší obci provádělo zaměřování a vytýč· ování parcel v rámci katastrálního operátu. Při této příležitosti po dohodě s oběma vlastníky pozemků byl stavební pozemek kolem zvonič· ky vytýč· en, zaměřen a opatřen parcelním č· íslem. Poté byly Katastrální úřad Žďár nad Sázavou a Stavební úřad Nové Město na Moravě požádány, aby zjistily způsob jak je možno zvonič· ku do listu vlastnictví obce zapsat. Oba úřady došly ke shodě o tom, že obec Mirošov musí nejdříve pozemky odkoupit, doložit projektovou dokumentaci (jednoduchou), následně stavební úřad vypracuje své stanovisko a katastrální úřad předložené doklady vyhodnotí a provede zápis do listu vlastnictví obce. Potom bude obecní zvonič· ka legalizovaná a bude možno na opravu této jistě historické stavby č· erpat dotace (obec nemůže vkládat  finanč· ní prostředky do opravy budov, které nejsou ve vlastnictví obce). V nedávné době byly dohodnuty kupní podmínky s vlastníky stavebního pozemku, byly připraveny kupní smlouvy a  předány k podpisům. Jakmile bude obecní zvonič· ka zapsána na list vlastnictví obce v katastru nemovitostí, obec požádá o dotaci na její opravu a po získání dotace bude zvonič· ka opravena vč· etně oplocení pozemku. Příspěvek na opravu od našeho již zemřelého obč· ana je nedotč· en.

· Fotografování na obč· anské průkazy – fotoateliér přijede do Mirošova.

V letošní roce probíhá v celé ČR rozsáhlá výměna občanských průkazů, řidičských průkazů a pasů. Všechny občanské průkazy, které mají „platnost neomezenou“, je nutné v letošním roce vyměnit a dále pak jenom ty, kterým v letošním roce končí platnost. Jedná se o akci významnou a pro starší občany poměrně náročnou. Obecní úřad se rozhodl tuto záležitost zjednodušit a zařídil, že fotoateliér z Nového Města na Moravě, který občany vyfotografuje, potřebné fotografie zhotoví, přijede do naší obce v pátek 13. května 2005. Fotografování se uskuteční v 15.00 hod v budově Oú.

 

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 10

 

Vydáno v Mirošově dne 20 . 12. 2005

 

 

 

 

 

• Plánované opravy budovy Oú byly ukončeny do 31. 10. 2005. Byly provedeny všechny plánované práce, tj. vodorovné vodovzdorné izolace stěn a podlah v celé budově, položení podlahových dlažeb, opravy vnitřních omítek, kompletní rozšířená vodoinstalace, oprava elektroinstalace a navíc oprava celého sociálního zařízení a koupelny včetně obložení stěn, instalace nového sprchového koutu a sušícího a topného žebříku. Dále byla budova plynofikována a vybavena ústředním vytápěním. Celkové náklady na opravu a vybavení budovy byly cca 600 tis. Kč, z toho dotace 193 tis. Kč a jsou uhrazeny.

 

• Dne 6. 12. 2005 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o zajištění příjmu a odesílání datových zpráv v elektronické podobě s městem Nové Město na Moravě. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění příjmu a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny města pro obec, v souladu s právním řádem, především ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění, jakož i § 1 písm. a) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

• Zvonička Sv. Petra a Pavla včetně pozemku je již zapsána do vlastnictví obce Mirošov. Na její opravu podá obec žádost o přidělení dotace z grantu oprav kulturních památek Kraje Vysočina do konce února 2006.

 

• Obecní knihovna byla přemístěna z kanceláře obecního úřadu do zasedací místnosti. Knihy půjčovat a o knihy pečovat bude sl. Hana Dostálová. V současné době knihy seřazuje a připravuje nové seznamy. Dny a hodiny, ve kterých bude knihy půjčovat, budou zveřejněny na obecní vývěsce.

 

• Zastupitelstvem obce byl schválen projekt „Adaptace podkroví domu č. p. 27“. Jedná se o přestavbu půdního prostoru budovy obecního úřadu na tři malometrážní tzv. „startovací byty“ do 60 m2 podlahové plochy. V současné době jsou připravovány všechny potřebné doklady k žádosti o dotaci na MMR z fondu bydlení, která musí být podaná do 15. 1. 2006. Pokud bude obci dotace přiznána, získá dotaci 550 000,- Kč na jeden byt. Realizace by proběhla v letech 2006 až 2007. Je to jedna z možností jak zabránit trvalém poklesu počtu obyvatel v naší obci. Venkovní pohledy na navrženou adaptaci budovy obecního úřadu jsou v příloze tohoto zpravodaje.

 

• V roce 2006 bude provedena oprava fasády a částečné zateplení budovy obecního úřadu.Tato oprava bude zařazena pro získání dotace do POV.

 

• Obec Mirošov jako potenciální producent komunálních odpadů vydala v roce 2001 obecně závaznou vyhlášku č. 1/01 „O systému nakládání s odpady na území obce Mirošov“. Od té doby došlo ke změnám ze strany svozové firmy, tj. TS Města Bystřice nad Pernštejnem, která přestala odpady v popelnicových nádobách vážit a přešla k tzv. průměru dle počtu jednotlivých popelnicových nádob. Proto úhrada dle skutečné hmotnosti odpadu ze strany občanů není možná. Někteří občané a chalupáři se do systému a způsobu likvidace odpadu nezapojili. Z uvedených důvodů byla obec Mirošov nucena přejít na jiný způsob úhrady za likvidaci odpadů a to na systém místních poplatků. Proto byla vydána obecně závazná vyhláška č. 1/05 „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Poplatky budou vybírány během 1. čtvrtletí běžného roku. Uvedená vyhláška je součástí přílohy tohoto zpravodaje.

 

• Žádáme občany a chalupáře, aby neukládali jednotlivé PET láhve do svozového kiosku. V místní prodejně jsou k dispozici igelitové pytle, do kterých je třeba pomačkané láhve ukládat.

 

• Počátkem roku 2006 v době vegetačního klidu má obec v úmyslu provést vyčištění pravé strany koryta obecního potoka mezi obcí a lomem od náletových dřevin. Žádáme případné zájemce o likvidaci náletových dřevin samovýrobou, aby se přihlásili do pátku 30. 12. 2005 v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za spolupráci a péči o naši obec.

Přeji vám šťastné a veselé prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v novém roce 2006.

 

Starosta obce

 

Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/05

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Část první

 

Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

1. Obec Mirošov zavádí a vybírá tento místní poplatek:

a) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Mirošově. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.

Část druhá

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. 2

 

Poplatník

1. Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný, bytový dům vlastníkem nebo správcem,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

 

Oznamovací povinnost

1. Poplatník stanovený v čl. 2 písm. B) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem a parcelním číslem.

2. Poplatníci stanovení v čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

 

 

 

Čl. 4

 

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena:

a) z částky 65,- Kč za kalendářní rok

b) z částky 235,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 37 600,- Kč a byly rozúčtovány takto: 37 600 : 160 = 235,- Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 3. kalendářního roku.

Čl. 6

 

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují děti do 10 let věku a občané obce nad 80 let věku platí 50 % poplatku.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Úleva se poskytuje osobám bydlícím v rodinném domku s trvalým pobytem v obci a to takto:

 

osoba

koeficient

částka v Kč

pátá

0,8

240

šestá

0,6

180

sedmá

0,4

120

osmá

0,2

60

devátá

0,1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Část třetí

 

Ustanovení společ

 

Čl. 7

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují ne celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 písm. a) citovaného zákona.

Čl. 8

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Část čtvrtá

 

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006

 

 

 

 

Starosta: Místostarosta

Miloš Štursa Lubomír Klimeš

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 11. 2005

Sejmuto: 6. 12. 2005

 

 

 

Návrh adaptace podkroví budovy obecního úřadu Mirošov - pohledy

 

 

 

 

 

 

Obec Mirošov

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 11

 

Vydáno v Mirošově dne 16 . 10. 2006

 

 

 

 

 

• Akce obce pro rok 2006 v rámci jednotlivých dotačních titulů:

- Oprava venkovních omítek a částečné zateplení budovy Oú

dotace z POVV 120 000,- Kč (34%)

vlastní zdroje 232 000,- Kč (66%)

- Adaptace podkroví Oú, půdní vestavba 3 malometrážních bytů, tzv. startovacích bytů

dotace z programu rozvoje bydlení MMR 1 650 000,- Kč

vlastní zdroje 500 000,- Kč

realizace 2006 – 2007

- Oprava obecní zvoničky sv. Petra a Pavla, která je kulturní památkou:

kompletní oprava střechy a střešní konstrukce, oprava zavěšení zvonu

předpokládané náklady na opravu 120 až 125 tis. Kč

požadovaná dotace z grantu Kraje Vysočina 36 000,- Kč (30%)

vlastní zdroje 84 000,- Kč (70%)

• Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2005

Členové zastupitelstva obce projednali a schválili závěrečný účet hospodaření obce za rok 2005.

Závěrečný účet byl vypracován za účasti finančního výboru zastupitelstva dne 18. 4. 2006, vyvěšen na obecní vývěsce dne 20. 4. 2006 a sejmut byl 9. 5. 2006.

• Audit hospodaření obce za rok 2005

Na základě žádosti obce Mirošov provedly pracovnice Krajského úřadu Vysočina dne 7. 3. 2006 audit hospodaření obce Mirošov za rok 2005. Výsledek auditu: zjištěn drobný nedostatek při účtování nákupu a spotřeby poštovních známek – nebylo účtováno na účtu 263-Ceniny. Navrhované opatření: nákup cenin bude účtován na účtu 263-Ceniny

Termín platnosti opatření: od 8. 3. 2006

• V září 2006 byla zahájena stavba polní cesty HC-2 s asfaltovým povrchem vedoucí od kravína na hranici katastru s Olešínkami. Stavba je realizována v rámci KPÚ v k. ú. Mirošov a investorem je Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou. Hodnota stavby je 6 000 000,- Kč.

• Smlouva o úvěru č. 1941/06/LCD

Členové zastupitelstva obce schválili smlouvu č. 1941/06/LCD o úvěru mezi Obcí Mirošov a Českou spořitelnou, a. s. na stavbu „Adaptace podkroví domu č. p. 27“. Úvěr bude poskytnut ve výši 500 tis. Kč, čerpání bude dle potřeb obce, úhrada úvěru do 4 roků, výše úroku 3,24 p. a. Obec začne splácet úvěr od září 2007.

• Účetní a majetkový převod stavby polní cesty C 3 do majetku obce Mirošov

Jedná se o bezúplatný převod dle zák. č. 219/2000 Sb. a zák. č. 139/2002 Sb. Stavba polní cesty na pozemku obce Mirošov p. č. 2551 v k. ú. Mirošov u Bobrové byla dokončena v roce 1997 s hodnotou díla 1 140 556,10 Kč a dosud byla v evidenci pozemkového úřadu pod i. č. 1052.

Stavba polní cesty C 3 byla převedena do účetní a majetkové evidence obce Mirošov.

• Volby do zastupitelstev obcí v ČR se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006

Členové zastupitelstva obce Mirošov projednali otázku počtu členů budoucího zastupitelstva obce a shodli se na dosavadním počtu 9 členů. Volební komise bude 5 členná (4+1).

• Zhodnocení volebního období 2002 až 2006 – přehled důležitých akcí

Během končícího volebního období 2002 až 2006 se členové zastupitelstva obce sešli na 24 řádných a 2 mimořádných zasedáních.

- Dne 27. 11. 2002 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí na stavbu plynovodu v obci a plyn byl do rozvodu vpuštěn dne 28. 11. 2002

- Dne 2. 12. 2002 byl uveden do provozu osobní počítač v kanceláři Oú včetně připojení na internet (finanční hodnota 36 000,- Kč, z toho dotace 60% z Fondu Vysočiny).

- V červenci 2003 byl vybudován nový propustek u Mazáčových v hodnotě cca 40 000,- Kč.

- Počátkem června 2003 byla provedena oprava části místní komunikace od pomníku ke kravínu včetně uložení nového živičného povrchu cca 1 200 m2 v hodnotě 382 000,- Kč.

- V červnu 2004 bylo provedeno rozšíření sítě obecního vodovodu od bytovky k Denkovým v délce 300 m a od Dostálových ke Křížovým v délce 110 m. Celkové náklady byly 60 000,- Kč.

- V listopadu 2004 byla dokončena stavba nové autobusové čekárny v hodnotě cca 55 000,- Kč.

- V listopadu 2004 byla dokončena výstavba suchých poldrů I. a II. v rámci KPÚ v k. ú. Mirošov v hodnotě 2 886 000,- (dotace ze SFŽP 100%).

- 31. 10. 2005 byly dokončeny plánované opravy budovy Oú - vodorovné vodovzdorné izolace stěn a podlah v celé budově, položení podlahových dlažeb, opravy vnitřních omítek, kompletní rozšířená vodoinstalace, oprava elektroinstalace, dále byla budova plynofikována a vybavena ústředním vytápěním. Celkové náklady na opravu a vybavení budovy byly cca 600 tis. Kč, z toho dotace 193 tis. Kč.

- V září 2005 bylo provedeno odvodnění místní komunikace u Zemanových v hodnotě cca 7 000,- Kč.

- V listopadu 2005 byla dokončena realizace liniového IP „Na Dílech“ v k. ú. Mirošov. Cena díla 150 000,- Kč.

- V červnu 2006 byla zahájena oprava fasády a částečné zateplení zdiva budovy Oú, celkové náklady 350 000,- Kč, z toho dotace 120 000,- Kč z Kraje Vysočina.

- V červnu 2006 byla zahájena oprava obecní zvoničky Sv. Petra a Pavla. Bude provedena kompletní oprava výdřevy, nové zastřešení včetně kopule. Oprava omítky, dveří a stavba plotu bude provedena na jaře roku 2007. Hodnota opravy 130 000,- Kč, z toho předpokládaná dotace 36 000,- Kč.

- V srpnu 2006 byla zahájena stavba „Adaptace podkroví domu č. p. 27 budovy Oú“, tj. vestavba 3 ks malometrážních bytových jednotek. Stavba je rozložena na roky 2006 až 2007. Hodnota 2 100 000,- Kč, z toho dotace 1 650 000,- Kč ze Státního fondu bydlení v ČR.

- V září 2006 byla zahájena stavba polní cesty HC-2 s asfaltovým povrchem vedoucí od kravína na hranici katastru s Olešínkami. Stavba je realizována v rámci KPÚ v k. ú. Mirošov a investorem je Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou. Hodnota stavby je 6 000 000,- Kč.

- Od roku 2004 probíhá náprava a vypořádání vlastnických poměrů k pozemkům v obci po provedeném katastrálním operátu.

- V červnu 2005 obec prodala 93 ks akcií JME, a. s. v celkové hodnotě 334 800,- Kč.

- Od roku 2003 jsou pravidelně každoročně pořádány rybářské závody pro děti a dospělé.

- Výbor finanční a výbor kontrolní při zastupitelstvu obce prováděly pravidelné pololetní kontroly ve své působnosti, ze kterých byly pořizovány zápisy. Výbor pro občanské záležitosti byl rovněž aktivní v průběhu celého období.

• V měsíci říjnu 2006 obec Mirošov obdržela dotaci od Kraje Vysočina:

- na dodávku a montáž systému elektronické zabezpečovací signalizace v budově Oú Mirošov v hodnotě 18 000,- Kč, celková hodnota 36 000,- Kč,

- na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách Kraje Vysočina v hodnotě 18 000,- Kč, celkové náklady cca 38 000,- Kč.

 

Všem členům zastupitelstva a občanům za dosavadní práci ve volebním období 2002 až 2006 děkujeme.

 

 

 

 

 

Obec Mirošov

Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

 

Obecní  "Z P R A V O D A J"  č. 12

 

Vydáno v Mirošově dne  20 . 12. 2006


 



 


 

            Ustavující zasedání členů zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 31. 10. 2006.

            Složení zastupitelstva obce:

            Starosta:                     Miloš Štursa

            Místostarosta:              Lubomír Klimeš

            1. Výbor finanční:

            Předseda:             Marcela Tomková

            Člen:          Vladislav Jandl

            Člen:          Josef Čáp

            2. Výbor kontrolní

            Předseda:             Josef Čáp

            Člen:          Pavel Harvánek

            Člen:          Jaroslav Žák

            3. Výbor pro občanské záležitosti:

            Předseda:             Anna Kubíčková

            Člen:          Miroslava Havelková

            Člen:          Marcela Tomková

          Členové zastupitelstva projednali a schválili „Jednací řád zastupitelstva obce Mirošov“.

          Členové zastupitelstva obce projednali a schválili odměny členů zastupitelstva obce ve výši    80% stanovených základů bez příplatků podle počtů obyvatel v obci dle nařízení vlády ČR    č. 50/2006 Sb. O odměnách členů zastupitelstev obcí. Odměny členů zastupitelstva budou    zaokrouhleny na celé desetikoruny.

          Byla schválena „Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2006 o zákazu spalování    některých druhů paliv a stanovení podmínek spalování rostlinných materiálů“.

          Úprava rozpočtu na rok 2006

            Účetní obce Mirošov paní Jandlová seznámila členy zastupitelstva obce s položkami    finančního rozpočtu obce, které je třeba upravit a přijmout rozpočtová opatření. Finanční    prostředky z vkladní knížky od nejmenovaného dárce v hodnotě 11875,50 byly převedeny    na účet obce a použity na opravu obecní zvoničky Sv. Petra a Pavla.

          Rozpočtové provizórium na 1. čtvrtletí 2007:

            Předpoklad stavu peněžních prostředků na bankovním účtu k 1. 1. 2007:   100 000,- Kč

            Měsíc      Příjem        Výdej

            Leden     60 000,- Kč           60 000,- Kč

            Únor       80 000,- Kč           80 000,- Kč

            Březen    75 000,- Kč           75 000,- Kč

            CELKEM   215 000,- Kč        215 000,- Kč

            Návrh rozpočtového provizória na 1. čtvrtletí 2007 byl vypracován za účasti finančního    výboru. Rozpočtové provizórium má platnost do doby schválení finančního rozpočtu obce    na rok 2007.

          Členové zastupitelstva obce Mirošov projednali dokument „Místní agenda 21“.    Zastupitelstvo obce schválilo tento strategický dokument v předloženém znění.

          Akce realizované v roce 2006 pomocí grantů a dotací

        -  Oprava fasády a částečné zateplení budovy Oú (cca 350 m2)

            Náklady celkem včetně DPH                            352 000,- Kč

            Dotace z POVV                                   120 000,- Kč

            Vlastní náklady                                    232 000,- Kč

            Povrchové nátěry budou provedeny v 1. pololetí  2007.

         -   Elektronický zabezpečovací systém budovy Oú

            Náklady celkem                                  36 000,- Kč

            Dotace z KÚ                                           19 000,- Kč

            Vlastní náklady                                    17 000,- Kč

         -  EZS je funkční od listopadu 2006.

            Veřejně přístupný internet v obci (knihovna)

            Náklady celkem                                  38 000,- Kč

            Dotace z KÚ                                           18 000,- Kč

            Vlastní náklady                                    20 000,- Kč

            Realizace v listopadu 2006

         -  Oprava obecní zvoničky Sv. Petra a Pavla (oprava střešní konstrukce, nové oplechování,    oprava závěsu zvonu)

            Náklady celkem                                  130 000,- Kč

            Dotace z KÚ                                           36 000,- Kč

            Vlastní náklady                                    94 000,- Kč

            V 1. pololetí 2007 bude provedena oprava venkovní omítky, zabudovány nové dveře a nové    oplocení.

         -   Adaptace podkroví domu č. p. 27 (vestavba 3 malometrážních bytů)

            Stavba je rozložena na roky 2006 až 2007.

            V roce 2006 byl proinvestován              1 mil. Kč

            Celkové náklady                                 2, 1 mil. Kč

            Dotace ze Státního fondu bydlení          1,65 mil. Kč

          Polní cesta HC-2 v k. ú. Mirošov u Bobrové 

            Dodavatel AQUASYS Žďár nad Sázavou předal dne 30. 11. 2006 stavbu polní cesty HC-2    investorovi, tj. Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou. Bude provedena kolaudace a po    nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude cesta HC-2 předána do majetku obce    Mirošov. Hodnota díla je 6 mil. Kč.

          V roce 2006 se narodil Vladimír Dostál a Jan Havelka. K trvalému pobytu v obci se     přihlásila Anna Judová a Marie Trenzová.

            V letošním roce jsme se rozloučili s Františkem Chmelíčkem a Františkem Doubravským.

            Počet obyvatel k 20. 12. 2006 je 134.

          Informace

         - Pozemkový fond ČR oznamuje zrušení územních pracovišť PF ČR Žďár nad Sázavou a    Třebíč a sloučení s územním pracovištěm PF ČR Jihlava. V období od 27. 12. 2006 do 7. 1.    2007 budou územní pracoviště PF ČR ve Žďáru nad Sázavou, Třebíči a Jihlavě z důvodu    stěhování uzavřena.

         - MUDr. Filipenská oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve dnech 27. 12. až    29. 12. 2006. Opět ordinuje od 2. 1. 2007.

         - Poplatky za shromažďování a likvidaci odpadu budou vybírány na Oú od 15. 1. 2007 do 31.    3. 2007. Poplatky dle obecně závazné vyhlášky č. 1/05 zůstávají ve stejné výši jako v roce    2006.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za spolupráci a péči o naši obec a popřál vám hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2007.

starosta obce Mirošov