MIROŠOV

…obec na Vysočině

 Opatření obecné povahy č. 01/2007


Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/05

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Část první

Základní ustanovení

Čl. 1

1. Obec Mirošov zavádí a vybírá tento místní poplatek:

a) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Mirošově. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.

Část druhá

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 2

Poplatník

1. Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný, bytový dům vlastníkem nebo správcem,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Oznamovací povinnost

1. Poplatník stanovený v čl. 2 písm. B) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem a parcelním číslem.

2. Poplatníci stanovení v čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 4

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena:

a) z částky 65,- Kč za kalendářní rok

b) z částky 235,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 37 600,- Kč a byly rozúčtovány takto: 37 600 : 160 = 235,- Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 3. kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují děti do 10 let věku a občané obce nad 80 let věku platí 50 % poplatku.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Úleva se poskytuje osobám bydlícím v rodinném domku s trvalým pobytem v obci a to takto:

osoba

koeficient

částka v Kč

pátá

0,8

240

šestá

0,6

180

sedmá

0,4

120

osmá

0,2

60

devátá

0,1

30

 
 

Podatelna                                                                                              Hlavní stránka - © 2007

NAVRCHOLU.cz
TOPlist


    Základní údaje
    Zastupitelstvo
    Historie
    Turistika
    Zpravodaj
    Fotogalerie
    Letecké snímky